Phuket Thailand Travel Gudie
:: หน้าแรก :: ประวัติประเพณีกินผัก :: ศาลเจ้าในภูเก็ต :: ความรู้เรื่องกินเจ :: รูปภาพประเพณีกินผัก :: โรงแรม รีสอร์ท  
 

Phuket Shrine ศาลเจ้ากวนอู ( ป่าหล่าย ) ภูเก็ต

 

ศาลเจ้ากวนอู บ้านป่าหล่าย  ตั้งอยู่ ที่บ้านป่าหล่าย ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก  หมู่ที่ ๓ ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  นายทนง องค์สันติภาพ ( ๑๘ พ.ค.  ๒๕๕๐ ) ได้ให้ข้อมูลว่า  ปัจจุบันศาลเจ้ามีเนื้อที่ดินหลายแปลง คือ  ที่ดินแปลงที่หนึ่ง   ๑ ไร่ ๓ งาน ๐๘ ตารางวา แปลงที่สอง ๓ งานเศษ ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลเจ้าขณะนี้  แปลงที่สาม  ๖ ไร่ ๑ งาน ๖๔ ตารางวา  แปลงที่สี่เป็นสวนสาธารณะ  ๕ ไร่ ๑ งาน ๘๔ ตารางวา  แต่ด้วยเหตุที่เทพกวนอูและเจ้าที่ดินต้องการสถิตที่ตั้งดั้งเดิมของศาลเจ้า  คณะกรรมการศาลเจ้าจึงไม่สามารถขยับขยายศาลเจ้าไปยังที่ที่กว้างขวางกว่าได้  ที่ดินศาลเจ้าในปัจจุบันเดิมเป็นที่ดินของแปะเจียมผี่ ทรงคุณ ( แซ่อึ๋ง )  ต่อมาได้แบ่งให้โกนุ้ย  แล้วโกนุ้ยจึงขายให้ศาลเจ้า

ศาลเจ้ากวนอู บ้านป่าหล่ายตั้งมากว่าร้อยปีแล้ว  เริ่มจากคนจีนเข้ามาอาศัยในเมืองภูเก็ตด้วยการทำงานเป็นกรรมกรเหมืองดีบุก  บ้านป่าหล่ายจึงเป็นแหล่งหนึ่งที่มีชาวจีนอาศัยพักพิงจนบางคนเปลี่ยนอาชีพเป็นทำสวนผักสวนมะพร้าวเป็นพื้น  ชาวจีนกลุ่มนี้ได้เคารพนับถือเทพเจ้ากวนอูมาแต่เดิมจากเมืองจีน  จึงก่อสร้างศาลเจ้ามุงหลังคาจากกั้นจากหลังเล็กๆขึ้นก่อน เช่นเดียวกับที่อื่นๆ  เพราะวัสดุเหล่านี้หาง่าย  ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นหลังคาสังกะสี  แล้วได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ประมาณ  พ.ศ. ๒๔๙๕  แล้วเปลี่ยนเป็นหลังคากระเบื้องลูกฟูก  ถึง พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้ขยายพัฒนาอีกดังที่ได้ปรากฏใน พ.ศ. ๒๕๕๐

คณะกรรมการศาลเจ้าซึ่งมีนายทนง  องค์สันติภาพผู้เป็นประธานกรรมการศาลเจ้ากำลังวางแผนที่จะก่อสร้างศาลเจ้าขึ้นใหม่ให้สวยงาม เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกราบไหว้บูชาของชาวป่าหล่าย ตำบลฉลอง และของภูเก็ตต่อไป

 
 
Thailand Hotels | Phuket Hotels | Bangkok Hotels
2005 - 2006 Phuket Vegetarian Festival, Phuket Thailand
Contact :  
Power by Phuketport.com Team